Bạn có thể mua tài khoản Brainfini bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Brainfini. Sau khi nhận được chuyển khoản, Brainfini sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của bạn.

Chính sách hoàn tiền như đã nêu trong trang giới thiệu sản phẩm. Ngoại trừ những trường hợp được nêu ra trong trang giới thiệu sản phẩm thì Brainfini sẽ không giải quyết những trường hợp nào khác.